كتاب اذکار صالحینكتب إسلامية

كتاب اذکار صالحین

يپ شگفتار ....................................................................................................................8 ةزيانگ نوشتن نيا رساله : ................................................................................................ 8 دعا و نيايش ............................................................................................................10 فضائل و يهايخوب :دعا ................................................................................................11 يآ ات قرآن :ي ...............................................................................................................11 احاديث نبو :ي .............................................................................................................13 شروط دعا كننده :........................................................................................................14 ياددهاني: ....................................................................................................................15 اوقات و حالاتي در كه آنها دعا قبول يم گردد :................................................................16 كساني كه دعا ي به شان اجابت يم رسد : ..........................................................................16 آداب و دعا مستحبات :آن ..........................................................................................17 چرا به دعا اجابت نم ي رسد؟ .......................................................................................17 نمون از ة دعاها اءيانب ي † در قرآن :ديمج ................................................................ 18 . سائر دعاها ي قرآن :ي ..............................................................................................26 دعا ي اصحاب كهف : ................................................................................................ 26 . دعا ي هيآس زن فرعون :................................................................................................26 يها هيآ :شفا ...........................................................................................................29 احادي ث :شفا ............................................................................................................31 استغفار و طلب آمرزش :........................................................................................33 فضي لت تلاوت قرآن :ديمج ....................................................................................36 يفض لت درود گفتن يپ بر امبربزرگوار اسلام : ............................................................37 فضي لت اسماء االله تعال ي ........................................................................................40 4 اذكار صالحين ةقيطر خواندن اسماء االله تعال :ي ....................................................................................41 اسماء االله تعالى :...........................................................................................................41 ترجمه و شرح اسماء االله تعال :ي ....................................................................................42 خواص اسماء االله تعال :ي ...............................................................................................55 اسم اعظم خداوند ................................................................................................ 57 . اوراد و اذكار صبح و شام.....................................................................................62 بخش قرآن :ي ...............................................................................................................63 احاديث نبو ي : ........................................................................................................63 اوراد بخش قرآن :ي ......................................................................................................63 ةقيطر وضوء و دعاها ي آن...................................................................................83 ةقيطر ادا ي نماز ......................................................................................................85 ين ت نماز : ....................................................................................................................85 نماز استخاره : ..............................................................................................................88 دعا ي استخاره :............................................................................................................89 نماز حاجت:................................................................................................................89 دعا ي حاجت : .............................................................................................................90 دعاها ي متفرق ه........................................................................................................91 دعا ي وقت يب رون شدن از منزل : ..................................................................................91 دعا ي مسافر : ...............................................................................................................91 دعا ي وقت روان شدن بسفر : .......................................................................................92 دعا ي وقت سوار شدن بوسا لي :سفر ............................................................................92 دعا ي بازگشت از :سفر................................................................................................93 دعا ي طلب باران :........................................................................................................93 نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. و بعد: خداوند را نهايت سپاسگذارم كه بمـن توفيـق ارزانـي نمـوده اسـت تـا توانستم مجموعه اي از اذكار قرآني، و احاديث گرانبهـاي آنحضـرت را جمـع آوري نمايم. انگيزة نوشتن اين رساله: هدفم از جمع آوري اين رساله دو چيز بوده است: - 1 بسياري از مردم را ميديدم كـه بعضـي از اذكـار را ورد خـود سـاخته و بـه خواندن آنها صبح و شام مبادرت ميورزند درحاليكه خواندن اين اذكـار نـه از آيـات قرآني بوده و نه هم از احاديث نبوي ، و نه هم در كدام حـديث و اثـري خوانـدن آنها ثابت شده است، و حتي در خواندن بعضي از اين اذكـار مبالغـه و گـزاف گـوي هاي زيادي بعمل آمده است، و بمنظور تشويق و ترغيب خواننده روايات و اسناد بي اساس و بي محتوي ساخته و بافتة عده اي از مردم بي خرد و نـادان در آنهـا درج و ثبت شده است، و از طرف بعضي از چاپ خانه ها كه هدف شان جز فروش نشرات شان چيز ديگري نيست به نشر سپرده شده است. بناء لازم ديدم جزوة را كه از آيات قرآني و احاديث نبوي شريف منتخب شده است به نشر سپارم. - ٢ همسرم والدة عبدالباسط جان كه علاقـة شـديدي بـه خوانـدن اذكـار دارد، هميشه بمن توصيه مي نمود كه مجموعه اي از اذكار را جمـع، و بـه زبـان دري كـه يكي از زبان هاي رسمي ملت مسلمان افغانستان است ترجمه نمايم تا براي خـودش و ديگر خوانندگان اين رساله سهولت ميسر گردد، كه اينك بحمـد االله تعـالي رسـالة موصوف آماده طبع شده خدمت خوانندگان بي نهايت عزيز و مهربان تقديم ميگردد. پيشگفتار 9 اين را بايد تذكر دهم كه شايد بعضي ها بگويند كه خواندن تمام اين مجموعه همـه روزه وقت زيادي را دربر ميگيرد، و از جانبي براي خواننـده نيـز مـلال و كسـالت پيـدا ميشود. درجواب بايد گفت: كه خواندن تمام اين مجموعـه همـه روزه ضـروري نبـوده بلكه هدف از نوشتن آن اين است كه كه اگـر كسـي ميخواهـد كـدام ذكـر و اورادي را بخواند ميتواند به قدر توان و مطابق ذوق خويش همان اذكـاري را انتخـاب نمايـد كـه خواندن آنها اساس شرعي داشته و براي خواننده ثواب و اجر حاصل گردد. مثـل عربـي است كه ميگويند: « » اگر كسي همـة چيزهـا درك نميگـردد همة آنها ترك هم نميگردد. در اخير از همة خوانندگان اين مجموعه تقاضا مينمـايم كـه ايـن بنـده حقيـر را از دعاي خير خويش فراموش نساخته و در جمله كساني كه در دعاي خود شامل ميسازند شاملم گردانند. مجموعه اذکار توحیدی و دعاهای مأثور از پیامبر اکرم در موضوعات مختلف است. نویسنده با اشاره به دعاها و اورادِ خود ساخته افراد، که بعضاً ماهیتی غیر توحیدی و شُبهه‌ناک دارند، هدف از نگارش این اثر را تدوین مجموعه‌ای مستند و صحیح از احادیث نقل شده از پیامبر عنوان می‌کند، تا هم سنت حضرت رسول حفظ شود و هم جامعه مسلمانان از دعاهای مشکوک و مبهم رهایی یاب وی کتاب را با شرح فضایل دعاخواندن، به نقل از آیات قرآن و روایات نبوی، آغاز کرده و شروط فرد دعاکننده و اوقات و حالاتی را بیان می‌کند که دعا پذیرفته می‌شو در ادامه به آداب دعا و مستحبات آن و علل عدم اجابت دعا اشاره نموده و سپس، نمونه‌هایی از دعای انبیاء و بزرگان دینی و صالحان را در قرآن ذکر می‌کن فضیلت تلاوت قرآن مجید و درود فرستادن بر رسول گرامی اسلام و خواندن اسماء الهی موضوع فصل‌های بعدی کتاب است. طریقه صحیح وضوگرفتن و دعاهای مستحب آن و شیوه ادای دعا و نماز استخاره و نماز حاجت، مطالبی است که در ادامه می‌آیند و سپس، دعاهای متفرقه در 55 موضوع مختلف ارائه می‌شون موضوعات و مواردی که قطعاً در شبانه روز برای هر مؤمنی پیش خواهد آم فصل پایانی کتاب، به آموزش شش کلمه اساسی دین اختصاص دارد: کلمه طیبه، کلمه شهادت، تمجید، توحید، استغفار و رَدِّ کفر.
نظام الدین نافع - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ اذکار صالحین ❝ ❞ عقیدۀ اهل سنت و جماعت ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

وصف الكتاب : يپ شگفتار ....................................................................................................................8
ةزيانگ نوشتن نيا رساله : ................................................................................................ 8
دعا و نيايش ............................................................................................................10
فضائل و يهايخوب :دعا ................................................................................................11
يآ ات قرآن :ي ...............................................................................................................11
احاديث نبو :ي .............................................................................................................13
شروط دعا كننده :........................................................................................................14
ياددهاني: ....................................................................................................................15
اوقات و حالاتي در كه آنها دعا قبول يم گردد :................................................................16
كساني كه دعا ي به شان اجابت يم رسد : ..........................................................................16
آداب و دعا مستحبات :آن ..........................................................................................17
چرا به دعا اجابت نم ي رسد؟ .......................................................................................17
نمون از ة دعاها اءيانب ي † در قرآن :ديمج ................................................................ 18 .
سائر دعاها ي قرآن :ي ..............................................................................................26
دعا ي اصحاب كهف : ................................................................................................ 26 .
دعا ي هيآس زن فرعون :................................................................................................26
يها هيآ :شفا ...........................................................................................................29
احادي ث :شفا ............................................................................................................31
استغفار و طلب آمرزش :........................................................................................33
فضي لت تلاوت قرآن :ديمج ....................................................................................36
يفض لت درود گفتن يپ بر امبربزرگوار اسلام : ............................................................37
فضي لت اسماء االله تعال ي ........................................................................................40

4 اذكار صالحين
ةقيطر خواندن اسماء االله تعال :ي ....................................................................................41
اسماء االله تعالى :...........................................................................................................41
ترجمه و شرح اسماء االله تعال :ي ....................................................................................42
خواص اسماء االله تعال :ي ...............................................................................................55
اسم اعظم خداوند ................................................................................................ 57 .
اوراد و اذكار صبح و شام.....................................................................................62
بخش قرآن :ي ...............................................................................................................63
احاديث نبو ي : ........................................................................................................63
اوراد بخش قرآن :ي ......................................................................................................63
ةقيطر وضوء و دعاها ي آن...................................................................................83
ةقيطر ادا ي نماز ......................................................................................................85
ين ت نماز : ....................................................................................................................85
نماز استخاره : ..............................................................................................................88
دعا ي استخاره :............................................................................................................89
نماز حاجت:................................................................................................................89
دعا ي حاجت : .............................................................................................................90
دعاها ي متفرق ه........................................................................................................91
دعا ي وقت يب رون شدن از منزل : ..................................................................................91
دعا ي مسافر : ...............................................................................................................91
دعا ي وقت روان شدن بسفر : .......................................................................................92
دعا ي وقت سوار شدن بوسا لي :سفر ............................................................................92
دعا ي بازگشت از :سفر................................................................................................93
دعا ي طلب باران :........................................................................................................93نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
و بعد: خداوند را نهايت سپاسگذارم كه بمـن توفيـق ارزانـي نمـوده اسـت تـا
توانستم مجموعه اي از اذكار قرآني، و احاديث گرانبهـاي آنحضـرت را جمـع آوري
نمايم.
انگيزة نوشتن اين رساله:
هدفم از جمع آوري اين رساله دو چيز بوده است:
- 1 بسياري از مردم را ميديدم كـه بعضـي از اذكـار را ورد خـود سـاخته و بـه
خواندن آنها صبح و شام مبادرت ميورزند درحاليكه خواندن اين اذكـار نـه از آيـات
قرآني بوده و نه هم از احاديث نبوي ، و نه هم در كدام حـديث و اثـري خوانـدن
آنها ثابت شده است، و حتي در خواندن بعضي از اين اذكـار مبالغـه و گـزاف گـوي
هاي زيادي بعمل آمده است، و بمنظور تشويق و ترغيب خواننده روايات و اسناد بي
اساس و بي محتوي ساخته و بافتة عده اي از مردم بي خرد و نـادان در آنهـا درج و
ثبت شده است، و از طرف بعضي از چاپ خانه ها كه هدف شان جز فروش نشرات
شان چيز ديگري نيست به نشر سپرده شده است. بناء لازم ديدم جزوة را كه از آيات
قرآني و احاديث نبوي شريف منتخب شده است به نشر سپارم.
- ٢ همسرم والدة عبدالباسط جان كه علاقـة شـديدي بـه خوانـدن اذكـار دارد،
هميشه بمن توصيه مي نمود كه مجموعه اي از اذكار را جمـع، و بـه زبـان دري كـه
يكي از زبان هاي رسمي ملت مسلمان افغانستان است ترجمه نمايم تا براي خـودش
و ديگر خوانندگان اين رساله سهولت ميسر گردد، كه اينك بحمـد االله تعـالي رسـالة
موصوف آماده طبع شده خدمت خوانندگان بي نهايت عزيز و مهربان تقديم ميگردد.

پيشگفتار 9
اين را بايد تذكر دهم كه شايد بعضي ها بگويند كه خواندن تمام اين مجموعه همـه
روزه وقت زيادي را دربر ميگيرد، و از جانبي براي خواننـده نيـز مـلال و كسـالت پيـدا
ميشود. درجواب بايد گفت: كه خواندن تمام اين مجموعـه همـه روزه ضـروري نبـوده
بلكه هدف از نوشتن آن اين است كه كه اگـر كسـي ميخواهـد كـدام ذكـر و اورادي را
بخواند ميتواند به قدر توان و مطابق ذوق خويش همان اذكـاري را انتخـاب نمايـد كـه
خواندن آنها اساس شرعي داشته و براي خواننده ثواب و اجر حاصل گردد. مثـل عربـي
است كه ميگويند: «


» اگر كسي همـة چيزهـا درك نميگـردد

همة آنها ترك هم نميگردد.
در اخير از همة خوانندگان اين مجموعه تقاضا مينمـايم كـه ايـن بنـده حقيـر را از
دعاي خير خويش فراموش نساخته و در جمله كساني كه در دعاي خود شامل ميسازند
شاملم گردانند.
مجموعه اذکار توحیدی و دعاهای مأثور از پیامبر اکرم در موضوعات مختلف است. نویسنده با اشاره به دعاها و اورادِ خود ساخته افراد، که بعضاً ماهیتی غیر توحیدی و شُبهه‌ناک دارند، هدف از نگارش این اثر را تدوین مجموعه‌ای مستند و صحیح از احادیث نقل شده از پیامبر عنوان می‌کند، تا هم سنت حضرت رسول حفظ شود و هم جامعه مسلمانان از دعاهای مشکوک و مبهم رهایی یاب وی کتاب را با شرح فضایل دعاخواندن، به نقل از آیات قرآن و روایات نبوی، آغاز کرده و شروط فرد دعاکننده و اوقات و حالاتی را بیان می‌کند که دعا پذیرفته می‌شو در ادامه به آداب دعا و مستحبات آن و علل عدم اجابت دعا اشاره نموده و سپس، نمونه‌هایی از دعای انبیاء و بزرگان دینی و صالحان را در قرآن ذکر می‌کن فضیلت تلاوت قرآن مجید و درود فرستادن بر رسول گرامی اسلام و خواندن اسماء الهی موضوع فصل‌های بعدی کتاب است. طریقه صحیح وضوگرفتن و دعاهای مستحب آن و شیوه ادای دعا و نماز استخاره و نماز حاجت، مطالبی است که در ادامه می‌آیند و سپس، دعاهای متفرقه در 55 موضوع مختلف ارائه می‌شون موضوعات و مواردی که قطعاً در شبانه روز برای هر مؤمنی پیش خواهد آم فصل پایانی کتاب، به آموزش شش کلمه اساسی دین اختصاص دارد: کلمه طیبه، کلمه شهادت، تمجید، توحید، استغفار و رَدِّ کفر.

للكاتب/المؤلف : نظام الدین نافع .
دار النشر : .
سنة النشر : 2008م / 1429هـ .
عدد مرات التحميل : 2892 مرّة / مرات.
تم اضافته في : الإثنين , 25 مارس 2019م.
حجم الكتاب عند التحميل : 812.6 كيلوبايت .

ولتسجيل ملاحظاتك ورأيك حول الكتاب يمكنك المشاركه في التعليقات من هنا:

يپ شگفتار ....................................................................................................................8
ةزيانگ نوشتن نيا رساله : ................................................................................................ 8
دعا و نيايش ............................................................................................................10
فضائل و يهايخوب :دعا ................................................................................................11
يآ ات قرآن :ي ...............................................................................................................11
احاديث نبو :ي .............................................................................................................13
شروط دعا كننده :........................................................................................................14
ياددهاني: ....................................................................................................................15
اوقات و حالاتي در كه آنها دعا قبول يم گردد :................................................................16
كساني كه دعا ي به شان اجابت يم رسد : ..........................................................................16
آداب و دعا مستحبات :آن ..........................................................................................17
چرا به دعا اجابت نم ي رسد؟ .......................................................................................17
نمون از ة دعاها اءيانب ي † در قرآن :ديمج ................................................................ 18 .
سائر دعاها ي قرآن :ي ..............................................................................................26
دعا ي اصحاب كهف : ................................................................................................ 26 .
دعا ي هيآس زن فرعون :................................................................................................26
يها هيآ :شفا ...........................................................................................................29
احادي ث :شفا ............................................................................................................31
استغفار و طلب آمرزش :........................................................................................33
فضي لت تلاوت قرآن :ديمج ....................................................................................36
يفض لت درود گفتن يپ بر امبربزرگوار اسلام : ............................................................37
فضي لت اسماء االله تعال ي ........................................................................................40

4 اذكار صالحين
ةقيطر خواندن اسماء االله تعال :ي ....................................................................................41
اسماء االله تعالى :...........................................................................................................41
ترجمه و شرح اسماء االله تعال :ي ....................................................................................42
خواص اسماء االله تعال :ي ...............................................................................................55
اسم اعظم خداوند  ................................................................................................ 57 .
اوراد و اذكار صبح و شام.....................................................................................62
بخش قرآن :ي ...............................................................................................................63
احاديث نبو ي  : ........................................................................................................63
اوراد بخش قرآن :ي ......................................................................................................63
ةقيطر وضوء و دعاها ي آن...................................................................................83
ةقيطر ادا ي نماز ......................................................................................................85
ين ت نماز : ....................................................................................................................85
نماز استخاره : ..............................................................................................................88
دعا ي استخاره :............................................................................................................89
نماز حاجت:................................................................................................................89
دعا ي حاجت : .............................................................................................................90
دعاها ي متفرق ه........................................................................................................91
دعا ي وقت يب رون شدن از منزل : ..................................................................................91
دعا ي مسافر : ...............................................................................................................91
دعا ي وقت روان شدن بسفر : .......................................................................................92
دعا ي وقت سوار شدن بوسا لي :سفر ............................................................................92
دعا ي بازگشت از :سفر................................................................................................93
دعا ي طلب باران :........................................................................................................93

فهرست مطالب 5
دعا ي وقت داخل شدن بمسجد : ..................................................................................93
دعا ي وقت يب رون شدن از مسجد :................................................................................94
دعا ي وقت داخل شدن به بازار :...................................................................................94
دعا ي داخل شدن يب به ت الخلاء : .................................................................................95
دعا ي وقت يب رون شدن يب از ت الخلاء :.........................................................................95
دعا ي يتعز ت :..............................................................................................................95
دعا يز ي ارت قبور : ......................................................................................................95
دعا يپ ي ش از شروع طعام :...........................................................................................96
دعا ي بعد از فراغت از طعام:........................................................................................96
دعا ي مهمان برا يم ي زبان : ............................................................................................96
دعا ي روزه برا دار ي يكس را او كه افطار ي داده است: ...........................................................97
دعا ي وقت افطار :........................................................................................................97
دعا ي وقت يع ادت يمر ض :..........................................................................................97
دعا ي عطسه زننده : ......................................................................................................97
دعا برا ي ي يكس كه ازدواج نموده است :.......................................................................98
دعا و ريخ ي بركت بر متاع ي كه انسان يخر دار يم ي :كند ..............................................98
دعا ي وقت يد دن :نو ماه ..............................................................................................98
دعا ي وقت يد :نهيآ در دن ...........................................................................................99
دعا ي وقت آواز رعد و برق : .......................................................................................99
دعا ي وقت نوشي دن آب زمزم : ....................................................................................99
دعا ي ختم مجلس :......................................................................................................99
دعا ي وقت همبستر شدن با همسر : ............................................................................. 100
دعا ي از قبل خواب :................................................................................................ ..100
دعا ي وقت يب دار شدن از خواب :............................................................................... 100

6 اذكار صالحين
دعا :قهيعق ي .............................................................................................................. 100
دعا ي قنوت : ............................................................................................................. 101
دعا ي نجات از و غم اندوه : ....................................................................................... 102
دعا يب ي قرار :ي ........................................................................................................ 103
دعا ي نا رفع آرام اي و ي ترس در خواب :................................................................ ....104
دعا برا ي ي عزت و يرس دن بمقام و منصب :................................................................ 104
دعا ي طلب :علم ........................................................................................................ 104
برا دعا ي ريگ جلو از ي امراض خطرناك :................................................................ ..105
() دعا ي صحت و ي سلامتي: «اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك الْعفْو والْعافيةَ في الدنْيا والآخرَةِ»

105 ......... .
دعا ي نجات از شرك : .............................................................................................. 105
دعا ي وقت يد يصم دن بت :زده .................................................................................. 105
دعا ي بعد از اذان :...................................................................................................... 106
دعا ي وقت روبرو شدن به دشمن :.............................................................................. 106
دعا ي درخواست اخلاق حسنه : ................................................................................. 106
دعا ي جنازه : ............................................................................................................. 106
دعا برا ي ي جنازه پسرنابالغ : ...................................................................................... 107
برا دعا ي جناز ة دخترنابالغ : ....................................................................................... 108
دعا برا ي ي علاج يب خوابي: ...................................................................................... 108
دعا ي سجده تلاوت : ................................................................................................ .108
دعا ي وقت يشن دن آواز خروس :................................................................................ 109
دعا ي وقت يشن دن عرعر :خر ..................................................................................... 109
برا دعا ي نجات حاصل كردن از عادات و اخلاق ناپسند : ........................................... 109
برا دعا ي رفع مشكلات : ............................................................................................ 109
دعا جهت نجات ي افتن از قرض دار :ي ....................................................................... 110

فهرست مطالب 7
برا دعا ي پدر و مادر :................................................................................................ .110
شش كلم نيد ة ...................................................................................................... 111
اول كلم :بهيط ة .......................................................................................................... 111
دوم كلم ة شهادت : ................................................................................................ ....111
سوم كلم ة تمج :دي ................................................................................................ .....111
چهارم كلم ة توح :دي ................................................................................................ ..111
پنجم كلم ة استغفار : ................................................................................................ ...112
ششم كلم رد ة :كفر ................................................................................................ ...112
يوظ فة ينها ت آسان و پر وزن در ةفيصح اعمال : ............................................ 114
فهرست مĤخذ ........................................................................................................ 115
آثار علم ي مؤلف ................................................................................................ ..116

 

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
و بعد: خداوند  را نهايت سپاسگذارم كه بمـن توفيـق ارزانـي نمـوده اسـت تـا
توانستم مجموعه اي از اذكار قرآني، و احاديث گرانبهـاي آنحضـرت  را جمـع آوري
نمايم.
انگيزة نوشتن اين رساله:
هدفم از جمع آوري اين رساله دو چيز بوده است:
- 1 بسياري از مردم را ميديدم كـه بعضـي از اذكـار را ورد خـود سـاخته و بـه
خواندن آنها صبح و شام مبادرت ميورزند درحاليكه خواندن اين اذكـار نـه از آيـات
قرآني بوده و نه هم از احاديث نبوي ، و نه هم در كدام حـديث و اثـري خوانـدن
آنها ثابت شده است، و حتي در خواندن بعضي از اين اذكـار مبالغـه و گـزاف گـوي
هاي زيادي بعمل آمده است، و بمنظور تشويق و ترغيب خواننده روايات و اسناد بي
اساس و بي محتوي ساخته و بافتة عده اي از مردم بي خرد و نـادان در آنهـا درج و
ثبت شده است، و از طرف بعضي از چاپ خانه ها كه هدف شان جز فروش نشرات
شان چيز ديگري نيست به نشر سپرده شده است. بناء لازم ديدم جزوة را كه از آيات
قرآني و احاديث نبوي شريف منتخب شده است به نشر سپارم.
- ٢ همسرم والدة عبدالباسط جان كه علاقـة شـديدي بـه خوانـدن اذكـار دارد،
هميشه بمن توصيه مي نمود كه مجموعه اي از اذكار را جمـع، و بـه زبـان دري كـه
يكي از زبان هاي رسمي ملت مسلمان افغانستان است ترجمه نمايم تا براي خـودش
و ديگر خوانندگان اين رساله سهولت ميسر گردد، كه اينك بحمـد االله تعـالي رسـالة
موصوف آماده طبع شده خدمت خوانندگان بي نهايت عزيز و مهربان تقديم ميگردد.

پيشگفتار 9
اين را بايد تذكر دهم كه شايد بعضي ها بگويند كه خواندن تمام اين مجموعه همـه
روزه وقت زيادي را دربر ميگيرد، و از جانبي براي خواننـده نيـز مـلال و كسـالت پيـدا
ميشود. درجواب بايد گفت: كه خواندن تمام اين مجموعـه همـه روزه ضـروري نبـوده
بلكه هدف از نوشتن آن اين است كه كه اگـر كسـي ميخواهـد كـدام ذكـر و اورادي را
بخواند ميتواند به قدر توان و مطابق ذوق خويش همان اذكـاري را انتخـاب نمايـد كـه
خواندن آنها اساس شرعي داشته و براي خواننده ثواب و اجر حاصل گردد. مثـل عربـي
 است كه ميگويند: «

 

 


» اگر كسي همـة چيزهـا درك نميگـردد

همة آنها ترك هم نميگردد.
در اخير از همة خوانندگان اين مجموعه تقاضا مينمـايم كـه ايـن بنـده حقيـر را از
دعاي خير خويش فراموش نساخته و در جمله كساني كه در دعاي خود شامل ميسازند
شاملم گردانند.

 

 

 


 مجموعه اذکار توحیدی و دعاهای مأثور از پیامبر اکرم در موضوعات مختلف است. نویسنده با اشاره به دعاها و اورادِ خود ساخته افراد، که بعضاً ماهیتی غیر توحیدی و شُبهه‌ناک دارند، هدف از نگارش این اثر را تدوین مجموعه‌ای مستند و صحیح از احادیث نقل شده از پیامبر عنوان می‌کند، تا هم سنت حضرت رسول حفظ شود و هم جامعه مسلمانان از دعاهای مشکوک و مبهم رهایی یاب وی کتاب را با شرح فضایل دعاخواندن، به نقل از آیات قرآن و روایات نبوی، آغاز کرده و شروط فرد دعاکننده و اوقات و حالاتی را بیان می‌کند که دعا پذیرفته می‌شو در ادامه به آداب دعا و مستحبات آن و علل عدم اجابت دعا اشاره نموده و سپس، نمونه‌هایی از دعای انبیاء و بزرگان دینی و صالحان را در قرآن ذکر می‌کن فضیلت تلاوت قرآن مجید و درود فرستادن بر رسول گرامی اسلام و خواندن اسماء الهی موضوع فصل‌های بعدی کتاب است. طریقه صحیح وضوگرفتن و دعاهای مستحب آن و شیوه ادای دعا و نماز استخاره و نماز حاجت، مطالبی است که در ادامه می‌آیند و سپس، دعاهای متفرقه در 55 موضوع مختلف ارائه می‌شون موضوعات و مواردی که قطعاً در شبانه روز برای هر مؤمنی پیش خواهد آم فصل پایانی کتاب، به آموزش شش کلمه اساسی دین اختصاص دارد: کلمه طیبه، کلمه شهادت، تمجید، توحید، استغفار و رَدِّ کفر.نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اذکار صالحین
نظام الدین نافع
نظام الدین نافع
nezam eldin nafea
❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ اذکار صالحین ❝ ❞ عقیدۀ اهل سنت و جماعت ❝ ❱.كتب اخرى في كتب إسلامية بلغات أخرى

Importance of ethics and values in Islamic civilization PDF

قراءة و تحميل كتاب Importance of ethics and values in Islamic civilization PDF مجانا

ازدواج موقت از دیدگاه روایت PDF

قراءة و تحميل كتاب ازدواج موقت از دیدگاه روایت PDF مجانا

اسلام و محيط زيست PDF

قراءة و تحميل كتاب اسلام و محيط زيست PDF مجانا

نقش توحید در زندگی انسان PDF

قراءة و تحميل كتاب نقش توحید در زندگی انسان PDF مجانا

THE WORLD OF OUR LITTLE FRIENDS : THE ANTS PDF

قراءة و تحميل كتاب THE WORLD OF OUR LITTLE FRIENDS : THE ANTS PDF مجانا

اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی PDF

قراءة و تحميل كتاب اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی PDF مجانا

عقیده امام ابوحنیفه رحمه الله PDF

قراءة و تحميل كتاب عقیده امام ابوحنیفه رحمه الله PDF مجانا

خانواده خوشبخت و اختلاف زوجین PDF

قراءة و تحميل كتاب خانواده خوشبخت و اختلاف زوجین PDF مجانا

المزيد من كتب إسلامية في مكتبة كتب إسلامية , المزيد من كتب الفقه العام في مكتبة كتب الفقه العام , المزيد من إسلامية متنوعة في مكتبة إسلامية متنوعة , المزيد من كتب مجموعات الحديث في مكتبة كتب مجموعات الحديث , المزيد من كتب علوم القرآن في مكتبة كتب علوم القرآن , المزيد من كتب التوحيد والعقيدة في مكتبة كتب التوحيد والعقيدة , المزيد من كتب التفاسير في مكتبة كتب التفاسير , المزيد من كتب السيرة النبوية في مكتبة كتب السيرة النبوية , المزيد من كتب مصطلح الحديث في مكتبة كتب مصطلح الحديث
عرض كل كتب إسلامية ..
اقرأ المزيد في مكتبة كتب إسلامية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تقنية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الهندسة و التكنولوجيا , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التنمية البشرية , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب التعليمية , اقرأ المزيد في مكتبة القصص و الروايات و المجلات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب التاريخ و الجغرافيا , اقرأ المزيد في مكتبة كتب تعلم اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأطفال قصص و مجلات , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب و الموسوعات العامة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الطب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأدب , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم سياسية و قانونية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الروايات الأجنبية والعالمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب اللياقة البدنية والصحة العامة , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب الغير مصنّفة , اقرأ المزيد في مكتبة كتب الأسرة والتربية الطبخ و الديكور , اقرأ المزيد في مكتبة الكتب العلمية , اقرأ المزيد في مكتبة كتب المعاجم و اللغات , اقرأ المزيد في مكتبة كتب علوم عسكرية و قانون دولي , اقرأ المزيد في مكتبة المناهج التعليمية و الكتب الدراسية
جميع مكتبات الكتب ..